ปรับปรุงเมื่อ: 21/10/2564 16:39

CBG

118.50 THB

เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง)

-0.50 (-0.42%)

วันก่อนหน้า

119.00

ราคาเปิด

119.50

สูงสุด

120.00

ต่ำสุด

118.00

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

2,886,800

ปริมาณซื้อขาย('000 บาท)

343,147

ช่วงราคาระหว่างวัน

118.00 - 120.00

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

104.00 - 156.00

ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ : “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”

จำนวนหุ้น
ราคาซื้อ
ราคาขาย
% คอมมิชชั่น
คอมมิชชั่นขั้นต่ำ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
เงินลงทุน
มูลค่าซื้อขั้นต้น
บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม
บาท
คอมมิชชั่น
บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
บาท
มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ
บาท
ผลตอบแทน
มูลค่าขายขั้นต้น
บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม
บาท
คอมมิชชั่น
บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
บาท
มูลค่าขายสุทธิ
บาท
กำไร/ขาดทุน
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น
บาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
บาท
อัตราผลตอบแทน
%