ไตรมาสที่ 2 ปี 2564

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

ดาวน์โหลด

ไตรมาสที่ 1 ปี 2564

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

ดาวน์โหลด

ประจำปี 2563

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

ดาวน์โหลด

ไตรมาสที่ 3 ปี 2563

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

ดาวน์โหลด

ไตรมาสที่ 2 ปี 2563

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

ดาวน์โหลด

ไตรมาสที่ 1 ปี 2563

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

ดาวน์โหลด

ประจำปี 2562

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

ดาวน์โหลด

ไตรมาสที่ 3 ปี 2562

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

ดาวน์โหลด

ไตรมาสที่ 2 ปี 2562

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

ดาวน์โหลด

ไตรมาสที่ 1 ปี 2562

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

ดาวน์โหลด

ประจำปี 2561

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

ดาวน์โหลด

ไตรมาสที่ 3 ปี 2561

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

ดาวน์โหลด

ไตรมาสที่ 2 ปี 2561

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

ดาวน์โหลด

ไตรมาสที่ 1 ปี 2561

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

ดาวน์โหลด

ประจำปี 2560

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

ดาวน์โหลด

ไตรมาสที่ 3 ปี 2560

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

ดาวน์โหลด

ไตรมาสที่ 2 ปี 2560

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

ดาวน์โหลด

ไตรมาสที่ 1 ปี 2560

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

ดาวน์โหลด

ประจำปี 2559

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

ดาวน์โหลด

ไตรมาสที่ 3 ปี 2559

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

ดาวน์โหลด

ไตรมาสที่ 2 ปี 2559

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

ดาวน์โหลด

ไตรมาสที่ 1 ปี 2559

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

ดาวน์โหลด

ประจำปี 2558

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

ดาวน์โหลด

ไตรมาสที่ 3 ปี 2558

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

ดาวน์โหลด

ไตรมาสที่ 2 ปี 2558

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

ดาวน์โหลด

ไตรมาสที่ 1 ปี 2558

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

ดาวน์โหลด

ประจำปี 2557

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

ดาวน์โหลด

ไตรมาสที่ 3 ปี 2557

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

ดาวน์โหลด