แจ้งกรรมการลาออก (แก้ไข)
04-10-2564
แจ้งกรรมการลาออก
01-10-2564
ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาสรรหาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
29-09-2564
มติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
13-08-2564
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564
13-08-2564
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว)
13-08-2564
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
13-08-2564
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2564
14-05-2564
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2564 (สอบทานแล้ว)
14-05-2564
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
14-05-2564
แจ้งการเผยแพร่รายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2564 บนเว็บไซต์บริษัท
06-05-2564
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แก้ไข เพิ่ม F24-1)
23-04-2564
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
22-04-2564
แจ้งมาตรการรองรับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
16-04-2564
การจัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
22-03-2564
แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท เพิ่มวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2564 เรื่องแต่งตั้งกรรมการใหม่ พร้อมเพิ่มจำนวนกรรมการ (แก้ไข)
17-03-2564
แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท เพิ่มวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2564 เรื่องแต่งตั้งกรรมการใหม่ พร้อมเพิ่มจำนวนกรรมการ
16-03-2564
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563 (แก้ไข)
22-02-2564
แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท เรียกประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2564 จ่ายเงินปันผล (แก้ไข2)
22-02-2564
แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท เรียกประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2564 จ่ายเงินปันผล (แก้ไข)
22-02-2564