การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2565 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มการเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาดำรงตำแหน่งกรรมการ ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มหนังสือยินยอม การเสนอชื่อเป็นกรรมการ ดาวน์โหลด

การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2564 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มการเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาดำรงตำแหน่งกรรมการ ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มหนังสือยินยอม การเสนอชื่อเป็นกรรมการ ดาวน์โหลด

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย
  •   สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ดาวน์โหลด
  •   รายงานประจำปี 2563 และงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดาวน์โหลด
  •   ข้อมูลของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง หลักเกณฑ์วิธีการสรรหากรรมการ และนิยามกรรมการอิสระ ดาวน์โหลด
  •   ข้อมูลของกรรมการที่เสนอแต่งตั้งใหม่ ดาวน์โหลด
  •   ข้อบังคับบริษัท ที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
  •   คำชี้แจง เรื่อง การมอบฉันทะ การลงทะเบียน การออกเสียง และการนับคะแนนเสียง ดาวน์โหลด
  •   ข้อมูลกรรมการอิสระที่เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
  •   หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ดาวน์โหลด
  •   หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ดาวน์โหลด
  •   หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ดาวน์โหลด
  •   แผนที่แสดงสถานที่ประชุม ดาวน์โหลด

รายงานการประชุม

รายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ดาวน์โหลด

การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2563 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มการเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาดำรงตำแหน่งกรรมการ ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มหนังสือยินยอม การเสนอชื่อเป็นกรรมการ ดาวน์โหลด

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย
  •   สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
  •   รายงานประจำปี 2562 และงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดาวน์โหลด
  •   ข้อมูลของกรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง หลักเกณฑ์วิธีการสรรหากรรมการ และนิยามกรรมการอิสระ ดาวน์โหลด
  •   บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ดาวน์โหลด
  •   ข้อบังคับบริษัท ที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
  •   คำชี้แจง เรื่อง การมอบฉันทะ การลงทะเบียน การออกเสียง และการนับคะแนนเสียง ดาวน์โหลด
  •   ข้อมูลกรรมการอิสระที่เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
  •   หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ดาวน์โหลด
  •   หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ดาวน์โหลด
  •   หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ดาวน์โหลด
  •   แผนที่แสดงสถานที่ประชุม ดาวน์โหลด

รายงานการประชุม

รายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ดาวน์โหลด

การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2562 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มการเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาดำรงตำแหน่งกรรมการ ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มหนังสือยินยอม การเสนอชื่อเป็นกรรมการ ดาวน์โหลด

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย
  •   สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ดาวน์โหลด
  •   รายงานประจำปี 2561 และงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ดาวน์โหลด
  •   ข้อมูลของกรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง หลักเกณฑ์วิธีการสรรหากรรมการ และนิยามกรรมการอิสระ ดาวน์โหลด
  •   ข้อบังคับบริษัท ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
  •   คำชี้แจง การมอบฉันทะ การลงทะเบียน การออกเสียง และการนับคะแนนเสียง ดาวน์โหลด
  •   ข้อมูลกรรมการอิสระที่เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
  •   หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ดาวน์โหลด
  •   หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ดาวน์โหลด
  •   หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ดาวน์โหลด
  •   แผนที่แสดงสถานที่ประชุม ดาวน์โหลด

รายงานการประชุม

รายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ดาวน์โหลด

การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2561 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มการเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาดำรงตำแหน่งกรรมการ ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มหนังสือยินยอม การเสนอชื่อเป็นกรรมการ ดาวน์โหลด

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย
  •   สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ดาวน์โหลด
  •   รายงานประจำปี 2560 และงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ดาวน์โหลด
  •   ข้อมูลของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง หลักเกณฑ์วิธีการสรรหากรรมการ และนิยามกรรมการอิสระ ดาวน์โหลด
  •   ข้อบังคับบริษัท ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
  •   คำชี้แจง การมอบฉันทะ การลงทะเบียน การออกเสียง และการนับคะแนนเสียง ดาวน์โหลด
  •   ข้อมูลกรรมการอิสระที่เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
  •   หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ดาวน์โหลด
  •   หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ดาวน์โหลด
  •   หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ดาวน์โหลด
  •   แผนที่แสดงสถานที่ประชุม ดาวน์โหลด

รายงานการประชุม

รายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ดาวน์โหลด

การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2560 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มการเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาดำรงตำแหน่งกรรมการ ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มหนังสือยินยอม การเสนอชื่อเป็นกรรมการ ดาวน์โหลด

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย
  •   สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ดาวน์โหลด
  •   ข้อมูลของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ดาวน์โหลด
  •   ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
  •   คำชี้แจง การมอบฉันทะ การลงทะเบียน การออกเสียง และการนับคะแนนเสียง ดาวน์โหลด
  •   กรรมการตรวจสอบผู้เป็นผู้รับมอบฉันทะ ดาวน์โหลด
  •   หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ดาวน์โหลด
  •   หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ดาวน์โหลด
  •   หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ดาวน์โหลด
  •   แผนที่แสดงสถานที่ประชุม ดาวน์โหลด

รายงานการประชุม

รายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ดาวน์โหลด
egm

การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2559 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มการเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาดำรงตำแหน่งกรรมการ ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มหนังสือยินยอม การเสนอชื่อเป็นกรรมการ ดาวน์โหลด

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย
  •   สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ดาวน์โหลด
  •   รายงานประจำปี 2558 และงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ดาวน์โหลด
  •   ข้อมูลของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ดาวน์โหลด
  •   ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
  •   คำชี้แจง การมอบฉันทะ การลงทะเบียน การออกเสียง และการนับคะแนนเสียง ดาวน์โหลด
  •   กรรมการตรวจสอบผู้เป็นผู้รับมอบฉันทะ ดาวน์โหลด
  •   หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ดาวน์โหลด
  •   หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ดาวน์โหลด
  •   หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ดาวน์โหลด
  •   แผนที่แสดงสถานที่ประชุม ดาวน์โหลด

รายงานการประชุม

รายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ดาวน์โหลด
egm 2016

การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2558 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มการเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาดำรงตำแหน่งกรรมการ ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มหนังสือยินยอม การเสนอชื่อเป็นกรรมการ ดาวน์โหลด

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย
  •   สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2557 ดาวน์โหลด
  •   รายงานประจำปี 2557 และงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ดาวน์โหลด
  •   ข้อมูลของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ดาวน์โหลด
  •   คำชี้แจง เรื่อง การมอบฉันทะ การลงทะเบียน การออกเสียง และการนับคะแนนเสียง ดาวน์โหลด
  •   นิยามกรรมการอิสระ ดาวน์โหลด
  •   หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ดาวน์โหลด
  •   หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ดาวน์โหลด
  •   หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ดาวน์โหลด
  •   แผนที่แสดงสถานที่ประชุม (รถโดยสารประจำทาง สาย 156, 178) ดาวน์โหลด

รายงานการประชุม

รายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ดาวน์โหลด
egm 2015