รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับ ณ วันที่ 08 มีนาคม 2564


ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. บริษัท เสถียรธรรมโฮลดิ้ง จำกัด 250,064,500 25.01
2. น.ส. ณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ 210,000,000 21.00
3. นาย ยืนยง โอภากุล 70,480,000 7.05
4. UBS AG, Singapore Branch 45,161,400 4.52
5. นาง จารุณี ชินวงศ์วรกุล 34,268,000 3.43
6. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 34,119,155 3.41
7. นาง ลินจง โอภากุล 26,145,800 2.61
8. นาย เสถียร เศรษฐสิทธิ์ 25,974,100 2.60
9. นาง วงดาว ถนอมบูรณ์เจริญ 18,152,700 1.82
10. น.ส. ณิชา โอภากุล 15,511,500 1.55